Category Archives: Islamic Banking And Finance

Perbezaan Istisna’ dengan Salam

Al-Istisna’ dari segi istilah menurut pendapat fuqaha’ ialah meminta pembuat melakukan sesuatu yang khusus atas cara yang khusus. Atau ia merupakan akad meminta melakukan sesuatu (menempah) atas pekerjaan sesuatu yang telah ditentukan pada tanggungannya yakni kontrak membeli sesuatu apa yang ditempah olehnya kepada pembuat tempahan. Jual beli Salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, […]

Risk vs Gharar

Risk Vs Gharar atau risiko vs ketidakpastian merupakan dua identiti yang berbeza dan tidak sama sekali. Risiko merupakan perkara yang biasa yang berlaku dalam kegiatan ekonomi terutama dalam ekonomi yang membangun menyebabkan risiko boleh memberikan kesan positif dalam ekonomi dengan persaingan yang sihat. Pengamal ekonomi akan bersama-sama bersaing dalam kegiatan ekonomi menyebabkan mereka masing-masing akan melakukan […]

Fiqh Muamalat Note Chapter 2,3,4,5 and 6

Fiqh Muamalat Note Chapter 2,3,4,5 and 6 THEORY OF MAL  THEORY OF PROPERTY AND OWNERSHIP  THEORY OF AQD (CONTRACT : FORMATION OF CONTRACT)  THEORY OF AQD (CONTRACT : FORMAT “SIGHAH”)  THEORY OF AQD (CONTRACT : CONTRACTING PARTIES)  THEORY OF AQD (CONTRACT : SUBJECT MATTER “MUBEE’) THEORY OF OWNERSHIP (MILKIYYAH) UNILATERAL & BILATERAL CONTRACT ARKAN AND […]

Fiqh Muamalat Note Chapter 1

Fiqh Muamalat Note Chapter 1 AN OVERVIEW OF SYARIAH AND FIQH SHARIAH VS FIQH & FIQH MUAMALAT 2/ FIQH RULINGS EVOLVE TO MEET THE OBJECTIVES OF SHARIAH 3/ roles of muslim scholars